§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Hortensjowy ogród dostępny pod adresem internetowym, http://hortensjowyogrod.pl/ prowadzony jest przez Hortensjowy Ogród Sebastian Majchrzak z siedzibą w 91-042 Łódź ul.Obornicka 7/1 NIP 779 152 59 25, punkt wysyłki zamówień 98-170 Widawa ,Chrząstawa 11a

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hortensjowy Ogród  Sebastian Majchrzak z siedzibą w 91-042 Łódź ul.Obornicka 7/1 NIP 779 152 59 25,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hortensjowyogrod.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy:
Siedziba firmy :91-042 Łódź,ul.Obornicka 7/1
Szkółka: 98-170 Chrząstawa 11a

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hortensjowyogrod.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 501 836 042 lub 665 441 977

4. Numer fax Sprzedawcy -brak

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 53 1140 2004 0000 3302 7949 9524

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów      telefonów podanych w niniejszym paragrafie.             

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

    a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową  oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

    b. włączona obsługa plików cookies,,

    c. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 Informacje ogólne

    a. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    b. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

c.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT
d.pojemności doniczek podawane w sklepie ,w których wysyłane są rośliny są  określane następująco:
- C2 – doniczka 2 litrowa
- C3 – doniczka 3 litrowa
- C5 – doniczka 5 litrowa

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię ,nazwisko.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

    1. zalogować się do Sklepu

    2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

    3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

    4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.Przesyłka kurierska - wysyłka od poniedziałku do środy .
Na wyrażne życzenie klienta istnieje możliwość wysyłki w innym dniu co może mieć znaczący wpływ na kondycję roślin jeśli nie zostana doręczone przed weekendem a po weekendzie.

b.Odbiór osobisty dostępny pod adresem ustalonym telefonicznie .

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

    a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

    b. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta
 a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

9. Po opłaceniu zamówienia  i rezygnacji z jego realizacji proszę o przesłanie informacji na adres biuro@hortensjowyogrod.pl wypełniając formularz na dole strony.
W zgłoszeniu o rezygnacji należy podać numer zamówienia  oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej.
Rezygnacja z zamówienia  może nastąpić  w ciągu 14 dni od daty jego złożenia,zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia odstąpienia od zakupu na konto z którego zostały wpłacone.

10.W przypadku wydłużającego się terminu dostawy ,kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Sprzedającego w celu podjęcia decyzji o dłuższym oczekiwaniu na przesyłkę lub chęci rezygnacji z zamówienia.

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji należy zastosować reguły ustępu 8 niniejszego paragrafu.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsument może w terminie 14 dni od złożenia zamówienia odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia złożenia zamówienia.

    3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

    4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

    b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

    c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia- dotyczy roślin !!!
Podstawa prawna:
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, który w sposób zamierzony lub nie zamierzony doprowadził do nieodwracalnych uszkodzeń roślin.

 a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 b. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

  c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  d. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

   e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

2. Reklamacja zostaje uznana gdy Sprzedający stwierdzi, iż otrzymany produkt został uszkodzony w stopniu, który uniemożliwi jego wykorzystanie . Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady w postaci: uschniętej rośliny.

ZŁAMANA GAŁĄZKA CZY PODWIĘDNIĘTA ROŚLINA NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI.

roślina taka powinna zostać postawiona  w cieniu ,obficie podlana i w ciągu kilku dni dojdzie do "siebie" .Jest to niestety wynik transportu.

 

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w jak najkrótszym możliwym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

3.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjecia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5.Sprzedający rozpatruje reklamacje tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszeń mailowych wysłanych na adres biuro@hortensjowyogrod.pl

Reklamacje wysyłane smsem, w wiadomościach na massanger czy zgłaszane telefonicznie nie będą rozpatrywane.

6.Zwroty zakupionych roślin  oraz wszelkie inne przesylki powinny być odesłane na adres ustalony ze sprzedającym w korespondencji mailowej. Koszty wysyłki ponosi kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca  koszty wysyłki kupującemu.  
Sprzedający nie odbiera żadnych przesyłek pobraniowych !!!

7.Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się sadzonek , wzrost oraz ukorzenienie się zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnetrznymi nie zależnymi od niego i nie podlegającymi jego kontroli .

Wzrost rośliny oraz jej wysokość w momencie wysyłki jest uzależniona  pory roku , pogody i temperatury panującej na dworze.
Rośliny w porze zimowej i wiosennej mogą być pozbawione liści co nie jest wadą rośliny tylko okresem wegetacyjnym.

Nie jest to powód do składania reklamacji .

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

    2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

    a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

    b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

    c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

    1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

    2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

    3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

    a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

    b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Hortensjowy Ogród Sebastian Majchrzak

98-170 Widawa, Chrząstawa 11a

adres e-mail: biuro@hortensjowyogrod.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

- Data zawarcia umowy/numer zamówienia ..........................................................................................................................

 

- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................

 

- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................